جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 43
شماره 43 سال 15
بهار - تابستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

با توجه به افزایش روز افزون اهمیت آموزش های مهارتی در عصر حاضر و افزایش ارتباط میان مهارت و کسب شغل امروزه وزارت علوم با طرح این موضوع و تربیت نسل جدید با محوریت آموزش های مهارتی ماموریت جدیدی برای دانشگاه ها تبیین نموده است از این رو دانشگا هایی همچون دانشگاه فنی و حرفه ای رسالت توسعه اموزشهای مهارتی را عهده دار شده اند و در برنامه بلند مدت خود منطبق با رسالت تعریف شده به توسعه آموزشهای مهارتی اقدام نمودند. در این تحقیق ما دلایل اهمیت آموزشهای مهارتی و مسیر چگونگی رسیدن به این آموزشها را بررسی نموده ایم و با مطالعه کتابخانه ای و میدانی ( توزیع پرسشنامه ) در میان سکان داران علمی ( اساتید و روسا ) دانشگاه فنی و حرفه ای میزان مهارت محور بودن آموزشهای دانشگاه و سهم این آموزشها در اشتغال زایی بررسی نموده ایم . با توزیع پرسشنامه در بین حدود 130نفر به این نتیجه رسیده ایم که دانشگاه فنی و حرفه ای با به روز رسانی سرفصل دروس خود منطبق بر نیازهای صنعت ، افزایش دروس عملی ، افزایش رشته های کارشناسی ، افزایش تجربیات اساتید در ارائه مهارت ها و جذب همکاری کارخانجات و صنایع بزرگ ، به روز رسانی آموزش الکترونیکی ،آموزش مبتنی بر اشتغالزایی و آموزش مهارت کسب و کار، ایجاد رشته های جدید و به روز مورد نیاز صنعت جهت یافتن شغل در رسیدن به اهداف بلند مدت دانشگاه فنی و حرفه ای ( تربیت نیروی تکنسین مهارتی) موفق خواهد بود .
حامد فاضلی کبریا - مهناز نورمحمدی - گلناز نورمحمدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : دانشگاه فنی و حرفه ای ، آموزشهای مهارتی ، اشتغالزایی ، فنی و حرفه ای
هدف از انجام این پژوهش رتبه‌بندی عوامل ریسک در شرکت‌های دانش‌بنیان است. از اين رو با استفاده از پرسشنامه و ابزارهای تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره با ترکیب تکنیک¬های تصمیم‌گیری چندمعیاره درجه¬ی اهمیت عوامل مشخص شده است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه است که روایی آن به‌وسیله‌ی متخصصان و پایایی ابزار تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ احراز گردید (86/0). جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری تبریز است که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی بیشتر از 10 پروژه‌ی فعال در سال 1394 انتخاب شده است. در نهایت ریسک‌های خارج از سازمان و ریسک مالی بالاترین عامل تاثیرگذار در کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان شناخته شدند.
مهدی یوسفی نژاد عطاری - ثمین ستاری
DOI : 0
کلمات کلیدی : ديمتل ، ريسك ، شرکت‌های دانش‌بنیان ، ویکور
گسترش بنگاهها و کسب و کارهای اقتصادی خرد روستایی ضمن ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی، به منزلهی یك راهبرد اساسی میتواند فرایند توسعهی روستایی را تسریع بخشد. از طرفی دیگر با گسترش این نوع کسب و کارها و تقویت روحیه کارآفرینی در بین روستاییان میتوان زمینه و بستر لازم را جهت تركیب منابع، هم در درون و هم خارج از روستا، فراهم کرده و منجر به بهبود کیفیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی روستاییان و تثبیت اقتصاد و محیط سالم روستاییان شود. هدف از این پژوهش مطالعه موانع و راهکارهای اشتغال در کسب و کارهای کوچک روستایی در روستاهای استان همدان میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جوانان روستایی استان همدان است که در رده سنی بین 15 تا 34 سال قرار دارند. از آن تعداد 384 نفر از طریق جدول مورگان به صورت نمونه کاملاً تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی حاصل از راهکارهای ایجاد کسب و کارهای کوچک روستایی نشان داد که سه عامل زیربنایی و اجرایی، سیاستگذاری و قانونی و عامل فنی و فردی مجموعاً 67/60 درصد واریانس مربوط به راهکارهای موثر در ایجاد کسب و کارهای کوچک روستایی در استان همدان را تبیین مینمایند. به عبارت سادهتر، توجه به این عوامل سهگانه میتواند 67/60 درصد از عوامل مؤثر بر ایجاد اشتغال از طریق راهاندازی کسب و کارهای کوچک روستایی را تحقق بخشد.
مسعود سامیان - رضا موحدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : استان همدان ، جوانان ، روستایی و کسب و کارهای کوچک
هدف پژوهش حاضر، مطالعه وضعیت آموزش مهارتهای اساسی در هنرستانهای فنی و حرفهای شهر سنندج میباشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد جزو پژوهشهای کمی و پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی (زمینهیابی) محسوب میشود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، مربیان (هنرآموزان، استادکاران و سرپرستان کارگاه) و هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفهای سنندج بود که از میان هنرجویان، 323 نفر با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای ـ تصادفی و از میان مدیران و مربیان هنرستانها 74 نفر بهطور سرشماری بهعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد شده با 32 گویه در مقیاس پنج درجهای لیکرت بهره گرفته شد. برای تحلیل یافتهها نیز علاوه بر آمارههای توصیفی از آزمون تی تک نمونهای، تی برای دو گروه همبسته و تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که علیرغم با اهمیت دانستن آموزش مهارتهای اساسی، میزان اهتمام هنرستانهای فنی و حرفهای به آموزش این مهارتها، در سطح پایینی ارزیابی میشود. بر این اساس، نتایج حاصل از مقایسه وضع موجود و مطلوب در آموزش این مهارتها، شکاف معنیداری را میان وضعیت موجود و مطلوب در آموزش مهارتهای اساسی در هنرستانهای فنی و حرفهای نشان میدهد. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که در هنرستانهای فنی و حرفهای به آموزش مسوولیتپذیری، کارگروهی و توانایی سازگاری و انعطافپذیری بیش از سایر ابعاد اولویت داده میشود.
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش فنی و حرفهای ، اقتصاد دانشمحور ، مهارتهای اساسی ، هنرستانهای فنی و حرفهای ،
در سازمان های پیشرو، همواره همسویی استراتژ یهای منابع انسانی با استراتژی کلی سازمان مورد توجه قرار میگیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی زمینه های ساختاری و مدیریتی، همسوسازی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژی کلی سازمان انجام گرفته است. پنج متغیر مربوط به استراتژیهای منابع انسانی شامل: مشارکت مدیر منابع انسانی در تدوین استراتژی، سیستم اطلاعاتی منابع انسانی، تعهد، الگوی رهبری و دیدگاه سیستمی انتخاب و مجموعه منابع انسانی شرکت خودروسازی سایپا به عنوان مورد مطالعاتی برگزیده شده است. روش تحقیق مبتنی بر پرسشنامه، متشکل از نظرات 96 نفر از کارکنان خبره سازمان و با كمك روش نمونهگیری و فرمول كوكران ارزیابی کمی صورت گرفته است. همچنین بهمنظور تجزیهوتحلیل یافتهها از آزمونهای کولموگروف ـ اسمیرنوف، آزمون تیتک نمونهای و فریدمن استفاده شده است. با توجه با نتایج آزمون تی تک، اثرگذاری هر پنج متغیر منتخب بر استراتژی کلی سازمان تائید شد. همچنین نتایج بهدستآمده از رتبهبندی حاصل از آزمون فریدمن و مقدار کمی مربوط به آن، نشانگر رتبه برتر نقش مشارکت مدیریت منابع انسانی در تدوین استراتژیهای سازمان با مقدار کمی 111/4 است. نقش مشارکت مدیر منابع انسانی در تدوین استراتژیها، یکپارچهسازی الگوهای رهبری در یکپارچهسازی استراتژیها، وجود دیدگاه سیستمی، نقش سیستم اطلاعات منابع انسانی و تعهد تیم مدیریتی در یکپارچهسازی استراتژیها نیز به ترتیب با مقادیر کمی 976/3، 462/3، 087/3، 455/2 و 686/1 مربوط به آزمون فریدمن، رتبههای بعدی را بهخود اختصاص داده اند.
علیرضا ایرج پور - حمید یزدانیان - توکل محرمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : استراتژی کلی سازمان ، استراتژیهای منابع انسانی ، سایپا ، همسوسازی استراتژی جزء با کل ،
امروزه دانشجویان برای داشتن زندگی موفق در جامعه، باید قادر به تفکر انتقادی باشند تا بتوانند در مورد خود و جامعهشان تصمیمات صحیحی بگیرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده و اضطراب دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفهای دختران بروجرد بود. این مطالعه با بهرهگیری از روش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون، پسآزمون با گروه آزمایش، کنترل و انتساب تصادفی بود. جامعه آماری را کلیه 150 نفر دانشجوی رشته مربی کودک دانشکده فنی و حرفهای دختران بروجرد تشکیل میدادند. نمونه پژوهش 24 دانشجوی دختر مشغول به تحصیل در رشته مربی کودکِ ترم اول سال تحصیلی 95-94 بود و نمونهها به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. دادههای پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از پرسشنامه مقیاس کنترل عواطف (Asc) جمعآوری شدند. مداخله آموزش تفکر انتقادی بهوسیله کتاب آموزش تفکر بر گروه آزمایش به مدت 8 هفته و 12 ساعت اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس و نرمافزار Spss22 استفاده شد. یافتهها نشان دادند آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده مؤثر بوده است (p<0.05). ولی بر کنترل اضطراب مؤثر نبوده و نتوانسته است میزان اضطراب دانشجویان را کاهش دهد (p>0 .05). با توجه به تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل افسردگی، میتوان نتیجه گرفت که بهبود فرایند تفکر انتقادی به کاهش و کنترل افسردگی منجر میگردد و لازم است دانشگاهها برای استفاده از شیوههای آموزش تفکر انتقادی در طول تحصیل دانشجویان بستر مناسبی ایجاد نمایند.
مهدی باقری - رضاعلی نوروزی - محمدرضا سرمدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش ، اضطراب ، تفکر انتقادی ، خلق افسرده ، کنترل
بهمنظور بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر شکست کسب و کارهای گلخانهای، با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی در بخش زرآباد شهرستان کنارک مطالعهای صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، کلیه افراد دارای کسب و کار گلخانهای بخش زرآباد شهرستان کنارک، در سال 1396 به تعداد 130 نفر بود. در این تحقیق براساس جدول مورگان 95 نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه پرسشنامه بهعنوان ابزار پژوهش، جهت جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفت و روایی آن توسط کارشناسان کشاورزی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مرحله پیشآزمون (853/.) تأیید شد. برای تحلیل دادهها از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد از بین عوامل مالی مؤثر بر شکست کسب و کارهای گلخانهای، کمبود سرمایه با میانگین رتبهای 33/4 و از میان عوامل زیرساختی و فنی، عدم وجود صنا یع تبدیلی محصولات گلخانهای با میانگین رتبهای 74/4 بیشترین تأثیر را بر شکست کسب و کارهای گلخانهای دارند. و همچنین از بین عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و آموزشی، عدم برگزاری كلاسها و دورههای آموزشی برا ی كارگران برا ی افزا یش مهارت آنها توسط جهاد كشاورزی با میانگین رتبهای 75/3 و از میان عوامل فردی، نداشتن تجربه و تخصص مرتبط کافی با میانگین رتبهای 97/3 بیشترین تأثیر را بر شکست کسب و کارهای گلخانهای دارند.
ابوبکر رئیسی - مهیم شیهکی تاش - حامد کرد - عبدالعزیز ولی نفس
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارآفرینی ، کارآفرینی کشاورزی ، کسب و کار گلخانهای ،
هدف از این پژوهش ارزیابی خروجی رشتههای منتخب دانشجویان دانشکدههای فنی و حرفهای خوزستان است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۳۸۰ نفر از فارغالتحصیلان رشتههای دانشکده فنی و حرفهای خوزستان میباشد. از این تعداد و با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تعداد ۱۰۰ نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. بهمنظور جمعآوری اطلاعات و دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. پس از انتخاب نمونه، پرسشنامهها توزیع و پس از جمعآوری دادهها، از طریق نرمافزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. روشهای آماری توصیفی و استنباطی میباشند. در بخش توصیفی شامل محاسبه فراوانی و درصد و برای آزمون از آزمونهای ناپارامتریک خی دو استفاده شده است. بهطور خلاصه نتایج این تحقیق نشان میدهد که وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان مرد رشتههای منتخب دانشکده فنی و حرفهای خوزستان در مقایسه با سایر دانشگاهها و رشتهها در حد مناسبی قرار دارد. همچنین ارتباط رشته تحصیلی و شغلی فارغالتحصیلان مرد رشتههای منتخب نیز بالا بوده و از شیوههای مختلفی جهت کاریابی فارغالتحصیلان در رشتههای مورد بررسی استفاده شده است. با این توصیف آموزشهای عملی دوره تحصیل در موفقیت شغلی فارغالتحصیلان نیز بسیار موثر بوده است.
محسن مرادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : دانشکدههای فنی و حرفهای ، فارغالتحصیلان ، مهارتهای فنی و نرخ اشتغال ،

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه فنی و حرفه‌ای
مدیر مسئول :ابراهيم صالحي‌عمران
سردبیر :نعمت‌اله عزيزي
هیئت تحریریه :
ابراهيم صالحي‌عمران
نعمت‌اله عزيزي
سيدعلي‌اصغر قريشي
مسعود شفيعي
سيدحيدر ميرفخرالديني
ويدا تقوائي
رضا مهدي
مهدی علينقي‌زاده اردستاني
معراج رجائي
--------------
مدير داخلي: آذرچهر صحت
مدير اجرايي: اكرم حسن
شاپا :2382-9796
شاپا الکترونیکی :2538-4430

نمایه شده