Slide background

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه

آخرین شماره

No 36
شماره 36 سال 12
پاییز - زمستان 1393
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

نقش ارزيابي عملكرد در ارتقا بهره‌وری سازماني و ملي، نظارت بر نحوه ب‍ه‌کارگیری منابع سازمانی و شناسایی نقاط ‌ضعف و برنامه‌ریزی جهت بهبود آنها حایز اهمیت است و هر سازمان جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود باید از یک الگوی ارزیابی مناسب بهره گیرد. پژوهش حاضر بر آن است تا با در نظر گرفتن ماموریت‌ها و برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در بخش آموزش شاغلین الگویی مناسب را برای ارزیابی عملکرد در این حوزه طراحی و ارایه نماید. بدین‌منظور با كمك كارشناسان و متخصصان يك مدل متشكل از 13 شاخص اصلي شناسايي گرديد كه هركدام از شاخص‌ها داراي يك يا چند گزینه در زير‌مجموعه خود بودند. سپس گزينه‌هاي انتخاب شده با استفاده از جداول مقايسات زوجي (در پرسشنامه) كه یک جدول براي شاخص‌هاي اصلي و مابقي براي گزینه‌هاي زيرمجموعه شاخص‌ها بود، مورد مقايسه افراد قرار گرفته و داده‌هاي حاصل از اين جداول اساس كار تكنيك AHP1، به‌منظور تعيين وزن و اولويت‌بندي شاخص‌ها و گزینه‌های مربوطه قرار گرفت.
زهرا محمدهاشمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ارزيابي عملكرد ، آموزش شاغلين ، روش AHP ، شاخص
ساماندهی دانشکده‌‌های فنی و حرفه‌ای در کشور با رویکرد آمایش سرزمین عنوان پژوهش حاضر است که هدف اصلی آن توسعه متعادل مناطق کشور براساس پتانسیل‌‌های هر منطقه می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش‌ها و مدل‌‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای فرضیاتی به‌شرح زیر مورد آزمون قرار گرفت: 1. موسسات آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح کشور با توجه به ‌نظریه پایه توسعه استان‌ها در آمایش سرزمین متناسب با نیاز‌های محلی توسعه نیافته است. 2. موسسات فنی و حرفه‌ای در سطح کشور به‌صورت عادلانه توسعه نیافته است. نتايج حاصل از بررسی فرضیات بالا به‌شرح زير مي‌باشد: علی‌رغم وجود تقاضای بالا برای آموزش فنی و حرفه‌ای، به‌دلیل فقدان برنامه‌ها و راهبرد‌هاي بلند مدت براي توسعه اين آموزش، مراکز آموزش‌عالی فنی و حرفه‌ای در سطح کشور به‌گونه‌ای نامتناسب با نیاز‌های محلی توزیع شده‌اند. عدم رعایت عدالت در توزیع مراکز آموزش‌عالی فنی و حرفه‌ای و نیز ظرفیت پذیرش این مراکز، سبب جابه‌جایی‌‌های بسیاری در سطح کشور به‌منظور دستیابی به ‌فرصت‌‌های آموزشی شده است.
مهدی رفیعی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ساماندهی ، دانشکده‌‌های فنی و حرفه‌ای ، آمایش سرزمین ، عدالت
در کارایی درونی نظام آموزشی فرض بر ‌این است که با حداقل داده حداکثر ستانده به‌دست آید و روشن شود که آیا این همه هزینه و سرمایه‌گذاری که در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های فنی و مراکز فنی و حرفه‌ای توانسته بازده کافی را داشته باشد یا خیر. از این ‌رو به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات جهت بهبود فرایند برنامه‌ریزی آموزشی، در دانشکده فنی شهید منتظری مشهد در سال تحصیلی 89-1388، پژوهشی با استفاده از پرسشنامه نگرش‌سنجی و استفاده از اسناد و مدارک به روش توصیفی ـ پیمایشی انجام گرفت که نتایج ذیل حاصل آمد: 1. دانشجویان این دانشکده نحوه مدیریت دانشکده را نسبتا رضایت‌بخش ارزیابی کرده‌اند. 2. دانشجویان کارایی اساتید خود را در سطح متوسط ارزیابی نموده‌اند. 3. دانشجویان کتب درسی خود را بالاتر از متوسط و کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها را در سطح متوسط ارزیابی کرده‌اند. 4. اساتید از نظر مهارت فنی، مدیران را در سطح بالاتر از متوسط و از نظر مهارت ادراکی و انسانی آنان را در حد متوسط ارزیابی کرده‌اند. 5. در مورد کلاس‌ها ی درس اساتید به‌عنوان مشاهده‌گر کارگاه‌ها و کلاس‌ها را در سطح بالاتر از متوسط ارزیابی کرده‌اند. 6. نرخ گذر به‌طور کلی 74/89 می‌باشد که نرخ‌گذر مطلوبی است. به‌طور کلی سطح کارایی این دانشکده در وضعیت نسبتا رضایت‌بخش ارزیابی شده است.
عفت نیکنام
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارایی درونی ، نرخ گذر ، کارایی اساتید ، مهارت ، دانشکده فنی
امروزه، دانش به‌عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک یک دارایی برای سازمان‌ها مطرح است. ارایه محصولات و خدمات باکیفیت، بدون مدیریت و استفاده‌ی صحیح از این منبع ارزشمند دشوار است. سازمان‌ها جهت کسب مزیت رقابتی نیاز به مدیریت دانش دارند و در عصر دانایی که تفکر و اندیشه عامل تمایز و برتری است؛ جوامعی توسعه می‌یابند که از حیاتی‌ترین عامل تولید یعنی منبع انسانی، حداکثر بهره‌برداری را نمایند. می‌توان گفت رمز موفقیت سازمان‌ها، دانش‌محوری، انسان‌مداری و فرهنگ‌‌محوری آنهاست و سازمان‌های پویا و سرآمد، سازمان‌های با فرهنگ سازمانی مناسب و برانگیزاننده هستند که شرایط مطلوب کار را برای افراد فراهم می‌کنند. در این مقاله، ضمن ارایه‌ی تعاریفی از مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی، به تشریح اهمیت دانش، چرخه‌ی دانش، ابعاد مدیریت دانش، سطوح مختلف مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی پرداخته و در نهایت با استفاده از مدل‌های مختلف مدیریت دانش، بهره‌وری منابع انسانی و فرهنگ سازمانی، راهکارهایی جهت پیاده‌سازی بهینه‌ی مدیریت دانش ارایه می‌گردد.
سلطنت روایی
DOI : 0
کلمات کلیدی : دانش ، مدیریت دانش ، منابع انسانی ، مدیریت منابع انسانی ، فرهنگ سازمانی
هدف کلی این تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان به‌منظور طراحی و تبیین الگوی مدیریت رفتار سیاسی کارکنان دانشکده‌های فنی‌ و ‌حرفه‌ای استان آذربایجان‌شرقی است. برای این منظور رفتار سیاسی براساس نظریه ‌ای‌.‌جی‌.‌دوبرین تعریف و عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان با مطالعه کتاب‌ها، مقالات، تحقیقات پیشین و کسب نظر از کارشناسان امر در55 عامل به‌صورت اولیه شناسایی شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان دانشکده‌های فنی‌و‌حرفه‌ای استان آذربایجان ‌شرقی می‌باشد که تعداد آن‌ها 150 نفر است. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده گردیده و کل جامعه آماری به تعداد 150 نفر به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه، پرسشنامه رفتار سیاسی ای.‌جی.‌ دوبرین (1978) و پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه‌آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین‌ترتیب که برای طبقه‌بندی، تلخیص و تفسیر داده‌های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای سنجش میزان مدیریت رفتار سیاسی کارکنان از آزمون نسبت و برای پاسخگویی به سوالات مربوط به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان از تکنیک تحلیل عاملی با استفاده از نرم‌افزار SPSS13 و برای تایید الگوی پیشنهادی از مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار lisrel 8.7 استفاده شد. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، 17 عامل به‌عنوان عوامل تاثیرگذار بر موضوع مورد مطالعه مشخص و در 3 گروه تقسیم‌بندی گردید.
جعفر بیک‌زاد - یعقوب علوی متین - سیدحامد سیدیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : رفتار سیاسی ، مدیریت رفتار سیاسی ، عوامل فردی ، عوامل سازمانی ، عوامل مدیریتی

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)