مقاله


کد مقاله : 139501221421481530

عنوان مقاله : طراحی و ساخت راه‌انداز بدون سنسور موتور رلوکتانس سوییچی تحت خطای ناهم‌محوری

نشریه شماره : 35 فصل بهار - تابستان 1393

مشاهده شده : 1288

فایل های مقاله : 691 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

در این مقاله، چگونگی طراحی و ساخت راه¬انداز بدون سنسور یک موتور رلوکتانس سوییچی سه فاز 8/12 تحت خطای نا¬هم¬محوری، با به‌کارگیری پالس¬های تشخیص شرح داده شده است. در ابتدا به بررسی انواع خطاهای خروج از مرکز پرداخته و سپس یک روش جدید و کامل در راه‌اندازی بدون سنسور موتور رلوکتانس سوییچی تحت خطای نا‌هم‌محوری ارایه شده است. موقعیت روتور با پردازش نتایج حاصل از تزریق پالس¬هایی با عرض کم به سیم‌پیچ فاز‌ها به‌دست می‌¬آید. در مرحله‌ی راه¬اندازی، پالس‌های تشخیص به سیم¬پیچ هر سه فاز اعمال شده و مقایسه‌ی نتایج حاصله، فاز مناسب جهت تحریک را مشخص می¬کند. پس از راه‌اندازی، اندازه‌گیری متوالی و پردازش جریان حاصل از اعمال پالس¬های تشخیص به یک فاز غیرفعال، تعیین¬کننده‌ی زمان تحریک فاز بعدی است. در پایان، پالس‌های تحریک ساخته شده توسط سیستم کنترل بدون سنسور با سیگنال سنسورهای تشخیص موقعیت نصب شده بر روی موتور مورد مقایسه قرار گرفته که صحت عملکرد و دقت راه¬انداز ساخته شده را نشان می¬دهد. این راه‌انداز ابزاری مناسب و قابل اطمینان برای انواع موتورهای رلوکتانس سوییچی می‌باشد.