مقاله


کد مقاله : 139501231252261945

عنوان مقاله : ضرورت عدالت آموزشی در ارایه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور

نشریه شماره : 36 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 1550

فایل های مقاله : 558 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

ساماندهی دانشکده‌‌های فنی و حرفه‌ای در کشور با رویکرد آمایش سرزمین عنوان پژوهش حاضر است که هدف اصلی آن توسعه متعادل مناطق کشور براساس پتانسیل‌‌های هر منطقه می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش‌ها و مدل‌‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای فرضیاتی به‌شرح زیر مورد آزمون قرار گرفت: 1. موسسات آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح کشور با توجه به ‌نظریه پایه توسعه استان‌ها در آمایش سرزمین متناسب با نیاز‌های محلی توسعه نیافته است. 2. موسسات فنی و حرفه‌ای در سطح کشور به‌صورت عادلانه توسعه نیافته است. نتايج حاصل از بررسی فرضیات بالا به‌شرح زير مي‌باشد: علی‌رغم وجود تقاضای بالا برای آموزش فنی و حرفه‌ای، به‌دلیل فقدان برنامه‌ها و راهبرد‌هاي بلند مدت براي توسعه اين آموزش، مراکز آموزش‌عالی فنی و حرفه‌ای در سطح کشور به‌گونه‌ای نامتناسب با نیاز‌های محلی توزیع شده‌اند. عدم رعایت عدالت در توزیع مراکز آموزش‌عالی فنی و حرفه‌ای و نیز ظرفیت پذیرش این مراکز، سبب جابه‌جایی‌‌های بسیاری در سطح کشور به‌منظور دستیابی به ‌فرصت‌‌های آموزشی شده است.