مقاله


کد مقاله : 1395012312821943

عنوان مقاله : طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل AHP

نشریه شماره : 36 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 2030

فایل های مقاله : 649 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

نقش ارزيابي عملكرد در ارتقا بهره‌وری سازماني و ملي، نظارت بر نحوه ب‍ه‌کارگیری منابع سازمانی و شناسایی نقاط ‌ضعف و برنامه‌ریزی جهت بهبود آنها حایز اهمیت است و هر سازمان جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود باید از یک الگوی ارزیابی مناسب بهره گیرد. پژوهش حاضر بر آن است تا با در نظر گرفتن ماموریت‌ها و برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در بخش آموزش شاغلین الگویی مناسب را برای ارزیابی عملکرد در این حوزه طراحی و ارایه نماید. بدین‌منظور با كمك كارشناسان و متخصصان يك مدل متشكل از 13 شاخص اصلي شناسايي گرديد كه هركدام از شاخص‌ها داراي يك يا چند گزینه در زير‌مجموعه خود بودند. سپس گزينه‌هاي انتخاب شده با استفاده از جداول مقايسات زوجي (در پرسشنامه) كه یک جدول براي شاخص‌هاي اصلي و مابقي براي گزینه‌هاي زيرمجموعه شاخص‌ها بود، مورد مقايسه افراد قرار گرفته و داده‌هاي حاصل از اين جداول اساس كار تكنيك AHP1، به‌منظور تعيين وزن و اولويت‌بندي شاخص‌ها و گزینه‌های مربوطه قرار گرفت.