مقاله


کد مقاله : 139501231830261948

عنوان مقاله : طراحی و تبیین الگوی مدیریت رفتار سیاسی کارکنان دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی

نشریه شماره : 36 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 1858

فایل های مقاله : 521 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

هدف کلی این تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان به‌منظور طراحی و تبیین الگوی مدیریت رفتار سیاسی کارکنان دانشکده‌های فنی‌ و ‌حرفه‌ای استان آذربایجان‌شرقی است. برای این منظور رفتار سیاسی براساس نظریه ‌ای‌.‌جی‌.‌دوبرین تعریف و عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان با مطالعه کتاب‌ها، مقالات، تحقیقات پیشین و کسب نظر از کارشناسان امر در55 عامل به‌صورت اولیه شناسایی شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان دانشکده‌های فنی‌و‌حرفه‌ای استان آذربایجان ‌شرقی می‌باشد که تعداد آن‌ها 150 نفر است. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده گردیده و کل جامعه آماری به تعداد 150 نفر به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه، پرسشنامه رفتار سیاسی ای.‌جی.‌ دوبرین (1978) و پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه‌آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین‌ترتیب که برای طبقه‌بندی، تلخیص و تفسیر داده‌های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای سنجش میزان مدیریت رفتار سیاسی کارکنان از آزمون نسبت و برای پاسخگویی به سوالات مربوط به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان از تکنیک تحلیل عاملی با استفاده از نرم‌افزار SPSS13 و برای تایید الگوی پیشنهادی از مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار lisrel 8.7 استفاده شد. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، 17 عامل به‌عنوان عوامل تاثیرگذار بر موضوع مورد مطالعه مشخص و در 3 گروه تقسیم‌بندی گردید.