مقاله


کد مقاله : 1395012318991946

عنوان مقاله : کارایی درونی دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید منتظری مشهد در سال تحصیلی 1389-1388

نشریه شماره : 36 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 2141

فایل های مقاله : 746 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

در کارایی درونی نظام آموزشی فرض بر ‌این است که با حداقل داده حداکثر ستانده به‌دست آید و روشن شود که آیا این همه هزینه و سرمایه‌گذاری که در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های فنی و مراکز فنی و حرفه‌ای توانسته بازده کافی را داشته باشد یا خیر. از این ‌رو به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات جهت بهبود فرایند برنامه‌ریزی آموزشی، در دانشکده فنی شهید منتظری مشهد در سال تحصیلی 89-1388، پژوهشی با استفاده از پرسشنامه نگرش‌سنجی و استفاده از اسناد و مدارک به روش توصیفی ـ پیمایشی انجام گرفت که نتایج ذیل حاصل آمد: 1. دانشجویان این دانشکده نحوه مدیریت دانشکده را نسبتا رضایت‌بخش ارزیابی کرده‌اند. 2. دانشجویان کارایی اساتید خود را در سطح متوسط ارزیابی نموده‌اند. 3. دانشجویان کتب درسی خود را بالاتر از متوسط و کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها را در سطح متوسط ارزیابی کرده‌اند. 4. اساتید از نظر مهارت فنی، مدیران را در سطح بالاتر از متوسط و از نظر مهارت ادراکی و انسانی آنان را در حد متوسط ارزیابی کرده‌اند. 5. در مورد کلاس‌ها ی درس اساتید به‌عنوان مشاهده‌گر کارگاه‌ها و کلاس‌ها را در سطح بالاتر از متوسط ارزیابی کرده‌اند. 6. نرخ گذر به‌طور کلی 74/89 می‌باشد که نرخ‌گذر مطلوبی است. به‌طور کلی سطح کارایی این دانشکده در وضعیت نسبتا رضایت‌بخش ارزیابی شده است.