مقاله


کد مقاله : 1395110512264723

عنوان مقاله : بررسی تأثير اتمسفر کوره تف‌جوشی روی خواص مکانیکی محصولات متالورژی پودر آهنی

نشریه شماره : 37 فصل بهار - تابستان 1394

مشاهده شده : 1360

فایل های مقاله : 672 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد بابازاده آغ‌اسماعیلی mbabazadehagh@yahoo.com مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در اين پژوهش تأثير اتمسفر کوره روی خواص محصولات متالورژی پودر آهنی مورد بررسی قرار گرفت. بدين منظور نمونه‌های مکعبی شکل آهنی استاندارد با ترکيب معين درون قالب با ماتريس متحرک (شناور) متراکم شدند. نمونه‌های متراکم شده تحت اتمسفر احيايی شامل (N2-%15H2) با شرايط مختلف از لحاظ نقطه شبنم تف‌جوشی شدند. نتايج حاکی از آن است که تحت اتمسفر کاملاً خشک و با نقطه شبنم پايين دانسيته حاصل دارای حداکثر مقدار ممکن می‌باشد. همچنین مشاهده شد با کاهش نقطه شبنم و افزايش پتانسيل شيميايی کربن در اتمسفر کوره تف‌جوشی سختی ميکرو سختی افزايش می‌يابد. علت اين امر را می‌توان به افزايش درصد حجمی فاز پرليت و کاهش حفرات و شکل آنها مربوط دانست. البته در مورد سختی تأثير حفرات و شکل آنها ملموس‌تر از سختی‌سنجی ميکرو می‌باشد يعنی در نمونه‌های تف‌جوشی شده در گاز محافظ با نقطه شبنم پايين، تأثير حفرات روی ميکروسختی چندان مهم نمی‌باشد. نتايج آزمون سايش نيز حاکی از مناسب بودن ميزان سايش برای نمونه‌های تف‌جوشی شده در اتمسفر کاملاً خشک می‌باشد.