مقاله


کد مقاله : 13951105134404730

عنوان مقاله : آموزش الکترونیکی نرم‌افزار مهندسی گامی به سوی بهبود تولید، با استفاده از ماتریس SWOT

نشریه شماره : 38 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 1324

فایل های مقاله : 669 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

توسعه‌ی آموزش‌های الکترونیکی در بسیاری از رشته‌ها از سرعت خوبی در کشور برخوردار بوده است. یکی از شاخص‌های این توسعه، افزایش دانشگاه‌هایی است که این گونه آموزش‌ها ارایه می‌هند. به‌‌رغم پیشرفت‌هایی که در مدت اخیر رخ داده است، شرایط موجود، توقعات و انتظارت متقاضیان را تاحدودی برآورده ساخته اما از نظر آموزش الکترونیکی برای ایران جایگاه مناسبی را در مقایسه با سایر کشورها، ایجاد نکرده است. هم‌چنین سرعت حرکت آموزش نرم‌افزار‌های تخصصی، بسیار کندتر از آموزش‌های عمومی است. در این مقاله سعی شده است با توجه به واقع‌بینی علمی موقعیت ایران در مقوله‌ی آموزش الکترونیکی نرم‌افزارهای تخصصی ارزیابی و با توجه به مدل ماتریس SWOT و پتانسیل‌های موجود در کشور و با تاکید بر «عدالت آموزشی» یک راهکار استراتژیک ارایه شود. فعالیت‌های انجام شده در دانشگاه‌های مزبور نظیر زمینه‌ی پذیرش فرهنگی، تکنولوژی، پداگوژی، طراحی، موضوعات درسی، مسایل تکنیکی و زیرساخت‌ها با وضعیت موجود در آموزش الکترونیکی در کشور که در این خصوص عملکرد بهتری داشته‌اند، مورد مقایسه قرار می‌گیرند و برای یک نمونه از آنها استراتژی ارایه می‌شود.