مقاله


کد مقاله : 139511051412204739

عنوان مقاله : بررسی تاثیر دانشکاران در استراتژی انتقال دانش

نشریه شماره : 38 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 1338

فایل های مقاله : 516 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم بهمنی bahmani_1353@yahoo.com مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه بازنويسي مفاهيم مديريت در پارادايم جديدي با تاکید بر سرمایه‌های ضمنی به جای سرمایه‌های ملموس، دانشکاران به جای کارگران و کارمندان معمولی و در نهایت ظهور كسب و كار مبتني بر دانش لزوم مديريت دانش را دو چندان نموده است. در این مقاله تاثیر دانشکاران در استراتژی انتقال دانش و مجموعه فعالیت‌های دانشکاران برای انتقال بیشتر دانش در سازمان مورد بحث قرار می‌گیرد. در این راستا با استفاده از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) مدل مورد نظر انتخاب و با توجه به عوامل مطرح شده در مدل، تاثیر دانشکاران در ابعاد نه‌گانه این مدل بررسی می‌شود. نتایج حاصل، بیانگر میزان تاثیر دانشکاران در هر یک از ابعاد نه‌گانه‌ی استراتژی دانش است. همان‌طور که در این مقاله خواهیم خواند، انتقال دانش حول سه محور اصلی انتقال دانش بین شایستگی‌های فردی، ساختار داخلی و ساختار خارجی سازمان است. هر چه میزان دانش مفید انتقال یافته در هر یک از این ابعاد بیشتر باشد کارایی سازمان بالاتر است. اما سوالی که مطرح است این است که «آیا دانشکاران در این استراتژی تاثیر دارند؟» هدف اصلی از این مقاله بررسی تاثیر دانشکاران به‌عنوان صاحبان اصلي ابزار توليد در استراتژی انتقال دانش در سازمان است.