مقاله


کد مقاله : 13951105142564737

عنوان مقاله : شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان سقز)

نشریه شماره : 38 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 1385

فایل های مقاله : 657 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی شفیعی a.shafei@tvu.edu مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بررسی فرهنگ سازمانی به‌عنوان یک ابزار جمع‌آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می ساز د تا از این طریق اولاً گروه‌های کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند، ثانیاً مسایل را اولویت بندی کنند. ثالثاً ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند تا بدین وسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب را بهبود بخشند. در این پژوهش برای شناخت فرهنگ سازمانی بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان سقز، مدل دنیسون1 که مدلی به نسبت جدیدتر و کاملتر است مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل که توسط آقای دانیل دنیسون و در پی مطالعات فراوان ایشان طراحی شده است، فرهنگ سازمانی را براساس چهار بعد درگیرشدن درکار، سازگاری، انطباق پذیری و مأموریت مورد ارزیابی قرار می دهد. برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه‌ی مذکور، سه شاخص تعریف شده است. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه است. در نهایت پس از جمع آوری و تحلیل اطلاعات به دست آمده، تصویر فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون ترسیم شده است که حکایت از فرهنگ سازمانی بیمارستان دارد. بر این اساس، بیمارستان مذکور در تمام ابعاد چهارگانه در حد متوسط قرار دارد. با این وجود در برخی از شاخص ها از جمله یادگیری سازمانی، توافق و توسعه ی قابلیت ها ضعیف است و نیاز به بهبود دارد.