مقاله


کد مقاله : 139603131335126329

عنوان مقاله : بررسی اثر نوع قلمه بر ریشه‌زایی قلمه‌های درختچه زینتی ماگنولیای بنفش

نشریه شماره : 39 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 928

فایل های مقاله : 698 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین زارعی zarei@gmail.com دانشیار دکترا
2 مهدی علیزاده alizadeh@gmail.com دانشیار دکترا
3 زهرا گلشادی قلعه‌شاهی zahra.golshadi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

به‌منظور بررسی اثر محل قلمه‌گیری از روی شاخه بر روی ریشه‌زایی درختچه‌ی زینتی ماگنولیای بنفش، آزمایشی در اوایل تیر ماه سال 1392 در گلخانه‌ی تحقیقاتی پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا گردید. در این پژوهش از درختان مادری موجود در محوطه‌ی پردیس، قلمه‌ها از نوع انتهایی، جانبی فصل جاری، پاشنه‌دار فصل جاری و یکساله تهیه شد. سپس قلمه‌ها با غلظت 4000 میلی‌گرم در لیتر IBA تیمار و در بستر کشت شدند. در پژوهش حاضر از طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده گردید. معنی‌داری صفات در سطح 1% مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بیشترین درصد ریشه‌زایی (01/90 درصد) را نوع قلمه پاشنه دار دارد که از نظر آماری در این صفت، بین قلمه‌ی نوع پاشنه‌دار و یکساله تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. بیشترین طول ریشه را نیز قلمه‌ی پاشنه دار دارد که تفاوت معنی‌داری با نوع قلمه جانبی در آن مشاهده نشد. همچنین بیشترین وزن تر و وزن خشک ریشه، در قلمه‌ی پاشنه‌دار مشاهده گردید. در مورد صفت درصد زنده‌مانی، از نظر آماری تفاوت معنی داری بین چهار نوع قلمه مشاهده نگردید.