مقاله


کد مقاله : 139603161035286382

عنوان مقاله : بررسی عمر ماندگاری گل شاخه بریده رز سفید در اثر رنگ کردن گل با استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی

کلمات کلیدی : رنگ گل ، گل رز ، ماندگاری گل

نشریه شماره : 39 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 1728

فایل های مقاله : 921 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهرداد باباربیع m.babarabie@gau.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 حسین زارعی zarei@gmail.com دانشیار دکترا
3 زهرا خیشه z.khishe@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

ایجاد تنوع در رنگ گل‌های شاخه بریده از طریق دور‌گیری و جهش انجام گرفته است. اما برخی تولیدکنندگان و گل‌فروشان با رنگ کردن گل‌ها این کار را انجام می‌دهند. به‌ منظور بررسی عمر ماندگاری و برخی صفات کیفی گل شاخه بریده رز سفید رقم اولانچ پس از فرایند رنگ‌پذیری توسط محلول‌های رنگی، از چند رنگ طبیعی و مصنوعی استفاده گردید. برای تهیه محلول‌های رنگی از پودر گیاهان قهوه، سماق، روناس و وسمه، پودر زعفران، رنگ خوراکی سبز، رنگ خوراکی آبی و رنگ خورا کی سبز + رنگ خوراکی آبی استفاده و از آب مقطر به‌عنوان شاهد استفاده شد. گل‌ها 36 ساعت درون محلول‌های رنگ قرار گرفتند. گل‌هایی که در محلول‌های حاوی سماق، قهوه، وسمه و روناس قرار داشتند، بعد از 12 ساعت، بدون رنگ‌گیری، پژمرده شدند؛ اما رنگ‌پذیری در گل‌هایی که در محلول‌های حاوی زعفران و رنگ خوراکی آبی، سبز و سبز + آبی قرار داشتند، انجام گرفت و گل‌ها شادابی مناسب را داشتند. پس‌از آن، گل‌ها در آب مقطر قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار انجام شد. صفات عمر گلجایی، کلروفیل، وزن تر، مواد جامد محلول و جذب آب مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد رنگ‌های خوراکی مصنوعی و زعفران، عمر گلجایی، کلروفیل، جذب آب و وزن تر گل را نسبت به شاهد کاهش دادند اما مواد جامد محلول را افزایش دادند.