مقاله


کد مقاله : 13971008166533

عنوان مقاله : عوامل موثر بر خروج کارآفرینانه(مطالعه موردی: شرکت‌های فعال در حوزه ابزار آلات کشور)

نشریه شماره : 40 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 883

فایل های مقاله : 0/98 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی داوری .@gmail.com استاد دکترا
2 بهنود چوبینه cbehnood@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

خروج کارآفرینانه از موضوعات اصلی در زمینه‌ی توسعه کسب و کارهای امروزی است. با وجود این، به‌دلیل نبود تحقیقات کافی در زمینه‌ی ریشه‌های اصلی خروج کارآفرینانه در داخل کشور اطلاعات کمی در این زمینه وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی ریشه‌های اصلی خروج کارآفرینانه در صنعت ابزار کشور است. به‌منظور دستیابی به هدف یاد شده، ریشه‌های اصلی خروج کارآفرینانه از تحقیقات پیشین استخراج و در قالب پژوهش کمّی از طریق آزمون‌های آماری «تی» و «فریدمن» آزمون شدند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و به‌صورت پیمایشی به بررسی مؤلفه‌های مورد نظر پرداخته است. جامعه‌ی تحقیق شامل همه‌ی مؤسسان و کارآفرینان شاغل در صنعت ابزار در شهر تهران است. با توجه به دسترسی محدود به جامعه‌ی یاد شده، نوع نمونه‌گیری، از نوع قضاوتی و بر مبنای نمونه‌ی در دسترس بود. نتایج پژوهش نشان داد از میان 23 ریشه‌ی خروج شناسایی ‌شده، 13 مورد تأثیر معناداری بر خروج کارآفرینانه در صنعت ابزار کشور دارند و تجربه‌ی قبلی کارآفرین، اصلی‌ترین عامل خروج کارآفرینانه در جامعه‌ی یاد شده است.