مقاله


کد مقاله : 13971008166534

عنوان مقاله : بررسی و مقایسه‌ي میزان روحیه‌ي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی _ كاربردی مشهد

نشریه شماره : 40 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 291

فایل های مقاله : 981 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 معصومه عیلامی masomeh.ilami@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف این پژوهش، سنجش و مقایسه‌ي میزان روحیه‌ي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور و علمی _ کاربردی مشهد بود. جامعه‌ي آماری شامل تمامی دانشجویان این دو دانشگاه است. از این میان 250 نفر از دانشگاه پیام نور و230 نفر از دانشگاه علمی _ کاربردی به‌صورت تصادفی انتخاب و بررسی شدند. ابزار گردآوری داده¬ها، پرسشنا¬مه¬ای دوبخشی بود. بخش اول، سوالات جمعیت‌شناختی دانشجویان و بخش دوم هشت مؤلفه‌ي روحیه‌ي کارآفرینی را _ که به‌صورت طیف لیکرت تهیه شده بود _ دربرمی‌گرفت. پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن براساس دیدگاه کارشناسان و متخصصان تأیید شد. یافته¬ها نشان داد که میانگین روحیه‌ي کارآفرینی کل افراد نمونه 26/3 و انحراف معیار آن 40/0بود. در بین مؤلفه¬های روحیه‌ي کارآفرینی، انگیزه‌ي پیشرفت، بیشترین میانگین و استقلال‌طلبی کمترین میانگین را دارا بود. همچنین میانگین روحیه‌ي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور 06/3 و دانشگاه علمی _ کاربردی 18/3 بود. نتایج نشان داد روحیه‌ي کارآفرینی دانشجویان پسر بیشتر از دختران است. آزمون مقایسه‌ي میانگین¬ مؤلفه‌های روحیه‌ي کارآفرینی در بین افراد نمونه نشان داد تمام مؤلفه‌ها به‌جز کنترل درونی، تحمل ابهام و ریسک‌پذیری، تفاوت معناداری دارند؛ بررسی مؤلفه‌ها نیز نشان داد روحیه‌ي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علمی _ کاربردی از دانشجویان پیام نور بیشتر است.