مقاله


کد مقاله : 13971008166537

عنوان مقاله : کاربرد روش تلفیقی تحلیل سلسله‌مراتبی فازی شهودی (IFAHP) در اولویت‌بندی رشته‌های جدید هر منطقه در دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور

نشریه شماره : 40 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 281

فایل های مقاله : 2.21 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

از مبحث‌هاي بسیار مهم در برنامه‌ریزي، برنامه‌ریزي توسعه‌اي، اجرای مراحل مختلف، ارزیابی روش‌ها، روابط، معیارها، تجزیه ‌و تحلیل و طبقه‌بندي و اختصاص درجه‌ی اهمیت به پیشنهادها (آلترناتیوها) است. در بعضی از برنامه‌ها، به‌ویژه توسعه‌ی آموزش‌هاي فنی و حرفه‌اي، معیارهاي موجود از یک جنس نیست، یعنی بعضی کمّی و بعضی کیفی‌اند و گاهی معیارها باید خارج از سیستم انتخاب شوند؛ بنابراین براي اجرای مراحل برنامه‌ریزی و انتخاب گزینه و راهکار مناسب، باید از روشی استفاده کرد که معیارهاي مختلف (از هر جنس) را با مشخص کردن زیرمعیارها، از یک طرف به هدف برنامه و از طرف دیگر به گزینه‌هاي مختلف مرتبط کند و با تعیین ضرایب اهمیت همه‌ی معیارها و گزینه‌ها، به درجه‌بندی گزینه‌ها بپردازد و در نهایت بهترین پیشنهاد را انتخاب کند. با توجه به اینکه تصمیم‌گیرندگان گاهی طی تصمیم‌گیری چندمعیاره، در مقایسه‌ی زوجی معیارها با هم و اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس هر معیار و اعمال ضرایب اهمیت با تردید مواجه می‌شوند، از مجموعه‌های کلاسیک و فازی معمولی برای ارزیابی درجه‌ی تردید و عدم قطعیت نمی‌توان استفاده کرد؛ این پژوهش برای حل چنین مسائلی استفاده از مجموعه‌های فازی شهودی را پیشنهاد داده و ضمن معرفی این‌گونه مجموعه‌ها و روابط موجود در آنها، روش تلفیق تحلیل سلسله‌مراتبی AHP و مجموعه‌های فازی شهودی (IFSs) را برای استفاده در تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره بررسی کرده و در پایان، با تشریح مثالی در این خصوص و اجرای مراحل مختلف فرایند مربوط، کاربرد روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی شهودی در توسعه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را بیان کرده است.