مقاله


کد مقاله : 13971009166554

عنوان مقاله : پذیرش سیستم مدیریت یادگیری توسط دانشجویان با استفاده از مدل TAM (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه فنی و حرفه‌ای)

نشریه شماره : 40 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 815

فایل های مقاله : 1/57 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم مهدوی mmahdavi2004@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه آموزش در دانشگاه‌های معتبر سراسر جهان همگام با تکنولوژی روز، به‌سمت استفاده از یک سیستم اطلاعاتی برای تسهیل در امر یادگیری گرایش پیدا کرده است. در این سیستم‌ها پردازش، ذخیره و انتشار مواد آموزشی از طریق اینترنت و وب‌سایت فراهم می‌شود. در این تحقیق با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی1 (TAM) به ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت یادگیری توسط دانشجویان پرداخته می‌شود. مطالعه‌ی حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی است و از تحقیقات کاربردی به‌شمار می‌رود. جامعه‌ی آماری به‌صورت تصادفی و شامل 452 نفر از دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته شامل 41 سؤال است که روایی آن براساس نظر جمعی از خبرگان تأیید و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه شد. 2/35 درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی و 8/64 درصد در مقطع کاردانی بودند که میزان تسلط متوسط بر کامپیوتر با 3/55 درصد بیشترین فراوانی را داشت. پس از تحلیل مشخص شد ابعاد سیستم مدیریت یادگیری شامل کیفیت محتوا، گستردگی استفاده از شبکه، قابلیت‌‌های فردی، ویژگی رشته‌های تحصیلی، درک محیط به‌عنوان یادگیری آموزشی مستقل، جذاب و مؤثر در پذیرش سیستم مدیریت یادگیری2 (LMS) و درک مفید بودن و سهولت، تأثیر مثبت و معناداری دارند و ضریب اثر درک سهولت استفاده در پذیرش سیستم یادگیری 9/0 بود و بیشترین همبستگی بین قابلیت‌های فردی و درک سهولت استفاده در پذیرش سیستم وجود داشت.