مقاله


کد مقاله : 13971009166555

عنوان مقاله : نقش شایستگی¬های حرفه¬ای و کیفیت تدریس مدرسان در انطباق برنامه‌ی درسی قصدشده بر اجراشده‌ی آموزشکده¬های فنی و حرفه¬ای خراسان شمالی

نشریه شماره : 40 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 291

فایل های مقاله : 1.15 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 تقی اسدی asadi.t88@gmail.com مدرس دانشجوی کارشناس ارشد
2 حسین مومنی مهموئی h@gmail.com دانشیار -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شایستگی¬های حرفه¬ای و کیفیت تدریس در انطباق برنامه‌ي درسی قصد‌شده با اجرا شده‌ي مدرسان آموزشکده¬های فنی و حرفه¬ای انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه‌ی آماري کلیه‌ي مدرسان آموزشکده¬های فنی و حرفه¬ای خراسان شمالی 398 نفر بودند. نمونه از طریق نمونه¬گیری خوشه¬ای تصادفی شامل مدرسان سه آموزشکده‌ي فنی و حرفه¬ای دخترانه‌ي انقلاب اسلامی بجنورد، کشاورزی مانه و سملقان و پسرانه جاجرم به تعداد 138 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ي شایستگی¬های حرفه‌ای امفادی (2001)، پرسشنامه‌ي کیفیت تدریس سراج (2003) و پرسشنامه‌ي انطباق برنامه‌ي درسی قصدشده بر اجرا شده‌ي محقق‌ ساخته بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، رگرسیون و تحلیل واریانس یکراهه به کمک نرم‌افزار آماری spss22 و لیزرل تحلیل شد. یافته¬های پژوهش نشان داد بین شایستگی‌های حرفه¬ای و کیفیت تدریس مدرسان رابطه‌ي معناداری وجود دارد؛ اما بین شايستگي¬هاي حرفه¬ای و انطباق برنامه‌ي درسی قصدشده بر اجراشده (به‌جز برخي مؤلفه‌ها) و کیفیت تدریس با انطباق برنامه‌ي درسی قصدشده بر اجرا شده‌ي مدرسان رابطه‌ي معناداری وجود ندارد.