مقاله


کد مقاله : 13971102167061

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای (مطالعه موردی: آموزشکده فنی الزهرا(س))

نشریه شماره : 41 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 301

فایل های مقاله : 1.77 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طیبه جلالی Tj@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 ترانه عنایتی tenayati@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

این مطالعه به‌منظور بررسی رابطه¬ی بین کارآفرینی سازمانی و هوش رقابتی در آموزشکده¬ی فنی و حرفه‌ای انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش همبستگی ـ توصیفی است. جامعه¬ی آماری حدود 230 نفر شامل همه¬ی مدرسان آموزشکده¬ی فنی و حرفه‌ای الزهرا(س) مشهد است که با روش نمونه‌گیری ساده براساس جدول مورگان، 140 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه در میان آنها توزیع شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه¬ی استاندارد هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی جمع‌آوری شد. فرضیه¬ی تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS آزمایش شد و برای تعیین ضریب پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد، تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که ارتباط معنا‌داری بین کارآفرینی سازمانی و هوش رقابتی در آموزشکده¬ی فنی وجود دارد؛ از این‌ رو ایجاد زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم برای هوش رقابتی در سازمان ضروری است.