مقاله


کد مقاله : 13971102167068

عنوان مقاله : پایدارسازی و کنترل سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم‌های فرا‌ابتکاری

نشریه شماره : 42 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 628

فایل های مقاله : 1/82 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی صبری m.sabri@iauj.ac.ir - -

چکیده مقاله

الگوریتم جست‌وجوی کوکو (CS) در این مقاله برای نصب بهینه‌ی پایدارساز سیستم قدرت(PSS) طراحی‌شده در یک سیستم قدرت چند‌ماشینه معرفی شده است. مشکل تنظیم پارامتر PSS به‌عنوان یک مسئله‌ی بهینه‌سازی که توسط الگوریتم CS حل شده، فرموله شده است. یک مقدار ویژه بر‌اساس تابع هدف شامل نسبت میرایی و فاکتور میرایی از حالت‌های الکترومکانیکی میراشونده‌ی کُند برای مشکل طراحی PSS در نظر گرفته شده است. عملکرد CS که براساس ‌PSSها(CSPSS) با الگوریتم ژنتیک (GA) ارائه شده، بر پایه‌یPSSS (GAPSS) و PSSها (CPSS) متعارف در شرایط عملیاتی و اختلالات مختلف مقایسه شده و نتایج حاصل از CSPSS از طریق تجزیه ‌و تحلیل در حوزه‌ی زمان توسعه داده شده و مقادیر ویژه و شاخص‌های عملکردی تأیید شده است. همچنین اثر الگوریتم پیشنهادی در ارائه‌ی ویژگی‌های میرایی خوب، به تأیید رسیده است.