مقاله


کد مقاله : 13971103167097

عنوان مقاله : مطالعه‌ی عددی تأثیر زبری سطح دیوارهی داخلی لوله بر طول پیش از انفجار

نشریه شماره : 42 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 1178

فایل های مقاله : 1/72 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن آزموده azmoodeh.mhsn@gmail.com استاد کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه فرایند گذر از احتراق به انفجار (DDT)، بهعلت اسـتفاده از موجهای انفجاری ناشی از ایـن پدیـده در موتورهـای پالسـی انفجـاری، کاربردهـای فراوانـی به‌خصوص در صنعت یافته و در این میان تأثیر زبری بر ایـن فراینـد شایان ملاحظـه اسـت. در ایـن پژوهش سعی شده با انتخاب زبری‌های مختلف و بررسی اثر آن بر طول پیش از انفجار، به این پرسش پاسخ داده شود که زبری در پدیده‌ی گذر از احتراق به انفجار چه تأثیراتی دارد. برای پاسخ به این پرسش از روش عددی استفاده شد. بهطور کلی سعی شد تا بـا اسـتفاده از دو نرمافزار گمبیت و فلوئنت، فرایند گذر از احتراق به انفجار در لوله‌ی بسته بـا سـطح صـاف و پنج سطح زبر مختلف بهصورت عددی شبیهسازی شده و در نهایت با ترسیم دو نمودار سرعت -‌ مکان و حداکثر انرژی جنبشی آشفتگی در دیواره - مکان این فرایند در شش سطح مـذکور مقایسـه شود. در نهایت نتیجه گرفته شد که افزایش زبری لوله سبب کاهش زمان لازم برای وقوع پدیدهی گـذر از احتراق به انفجار و همچنین کاهش طول پیش از انفجار می‌شود. با توجه به تغییـرات حـداکثر انرژی آشفتگی در دیواره برحسب زبری می‌توان اسـتدلال کرد افـزایش زبـری سبب افزایش آشفتگی جریان و آن نیز خود سبب افزایش شتاب شعلهی آشفته می‌شود و پدیدهی گـذر را تسهیل می‌کند.