مقاله


کد مقاله : 13980610191877

عنوان مقاله : شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تلفیق تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری تبریز)

نشریه شماره : 43 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 183

فایل های مقاله : 403 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی یوسفی نژاد عطاری mahdi_108108@yahoo.com استادیار دکترا
2 ثمین ستاری sammin.sattari@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 زهره خلیل پور zohreh.khalilpour@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش رتبه‌بندی عوامل ریسک در شرکت‌های دانش‌بنیان است. از اين رو با استفاده از پرسشنامه و ابزارهای تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره با ترکیب تکنیک¬های تصمیم‌گیری چندمعیاره درجه¬ی اهمیت عوامل مشخص شده است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه است که روایی آن به‌وسیله‌ی متخصصان و پایایی ابزار تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ احراز گردید (86/0). جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری تبریز است که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی بیشتر از 10 پروژه‌ی فعال در سال 1394 انتخاب شده است. در نهایت ریسک‌های خارج از سازمان و ریسک مالی بالاترین عامل تاثیرگذار در کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان شناخته شدند.