مقاله


کد مقاله : 13980612191914

عنوان مقاله : موانع و راهکارهای اشتغال در کسب و کارهای کوچک روستایی در روستاهای استان همدان

نشریه شماره : 43 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 519

فایل های مقاله : 214 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود سامیان samian.masoud@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 رضا موحدی movahedi686@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

گسترش بنگاهها و کسب و کارهای اقتصادی خرد روستایی ضمن ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی، به منزلهی یك راهبرد اساسی میتواند فرایند توسعهی روستایی را تسریع بخشد. از طرفی دیگر با گسترش این نوع کسب و کارها و تقویت روحیه کارآفرینی در بین روستاییان میتوان زمینه و بستر لازم را جهت تركیب منابع، هم در درون و هم خارج از روستا، فراهم کرده و منجر به بهبود کیفیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی روستاییان و تثبیت اقتصاد و محیط سالم روستاییان شود. هدف از این پژوهش مطالعه موانع و راهکارهای اشتغال در کسب و کارهای کوچک روستایی در روستاهای استان همدان میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جوانان روستایی استان همدان است که در رده سنی بین 15 تا 34 سال قرار دارند. از آن تعداد 384 نفر از طریق جدول مورگان به صورت نمونه کاملاً تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی حاصل از راهکارهای ایجاد کسب و کارهای کوچک روستایی نشان داد که سه عامل زیربنایی و اجرایی، سیاستگذاری و قانونی و عامل فنی و فردی مجموعاً 67/60 درصد واریانس مربوط به راهکارهای موثر در ایجاد کسب و کارهای کوچک روستایی در استان همدان را تبیین مینمایند. به عبارت سادهتر، توجه به این عوامل سهگانه میتواند 67/60 درصد از عوامل مؤثر بر ایجاد اشتغال از طریق راهاندازی کسب و کارهای کوچک روستایی را تحقق بخشد.