مقاله


کد مقاله : 13980615191959

عنوان مقاله : مطالعه وضعیت آموزش مهارتهای اساسی در هنرستان های فنی و حرفه ای شهر سنندج

نشریه شماره : 43 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 498

فایل های مقاله : 640 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نعمت اله عزیزی nematollah.azizi@gmail.com استاد دکترا
2 ناصر شیربیگی nshirbagi@uok.ac.ir دانشیار دکترا
3 سمیرا کریمی -@-.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، مطالعه وضعیت آموزش مهارتهای اساسی در هنرستانهای فنی و حرفهای شهر سنندج میباشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد جزو پژوهشهای کمی و پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی (زمینهیابی) محسوب میشود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، مربیان (هنرآموزان، استادکاران و سرپرستان کارگاه) و هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفهای سنندج بود که از میان هنرجویان، 323 نفر با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای ـ تصادفی و از میان مدیران و مربیان هنرستانها 74 نفر بهطور سرشماری بهعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد شده با 32 گویه در مقیاس پنج درجهای لیکرت بهره گرفته شد. برای تحلیل یافتهها نیز علاوه بر آمارههای توصیفی از آزمون تی تک نمونهای، تی برای دو گروه همبسته و تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که علیرغم با اهمیت دانستن آموزش مهارتهای اساسی، میزان اهتمام هنرستانهای فنی و حرفهای به آموزش این مهارتها، در سطح پایینی ارزیابی میشود. بر این اساس، نتایج حاصل از مقایسه وضع موجود و مطلوب در آموزش این مهارتها، شکاف معنیداری را میان وضعیت موجود و مطلوب در آموزش مهارتهای اساسی در هنرستانهای فنی و حرفهای نشان میدهد. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که در هنرستانهای فنی و حرفهای به آموزش مسوولیتپذیری، کارگروهی و توانایی سازگاری و انعطافپذیری بیش از سایر ابعاد اولویت داده میشود.