مقاله


کد مقاله : 13980615191961

عنوان مقاله : ارزیابی کمی اثرگذاری استراتژیهای منابع انسانی بر استراتژی کلی سازمان (مطالعه موردی: کارخانه سایپا)

نشریه شماره : 43 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 522

فایل های مقاله : 404 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا ایرج پور airajpour@yahoo.com استادیار دکترا
2 حمید یزدانیان hamid1426@gmail.com مدرس دکترا
3 توکل محرمی sa_chehreghani@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در سازمان های پیشرو، همواره همسویی استراتژ یهای منابع انسانی با استراتژی کلی سازمان مورد توجه قرار میگیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی زمینه های ساختاری و مدیریتی، همسوسازی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژی کلی سازمان انجام گرفته است. پنج متغیر مربوط به استراتژیهای منابع انسانی شامل: مشارکت مدیر منابع انسانی در تدوین استراتژی، سیستم اطلاعاتی منابع انسانی، تعهد، الگوی رهبری و دیدگاه سیستمی انتخاب و مجموعه منابع انسانی شرکت خودروسازی سایپا به عنوان مورد مطالعاتی برگزیده شده است. روش تحقیق مبتنی بر پرسشنامه، متشکل از نظرات 96 نفر از کارکنان خبره سازمان و با كمك روش نمونهگیری و فرمول كوكران ارزیابی کمی صورت گرفته است. همچنین بهمنظور تجزیهوتحلیل یافتهها از آزمونهای کولموگروف ـ اسمیرنوف، آزمون تیتک نمونهای و فریدمن استفاده شده است. با توجه با نتایج آزمون تی تک، اثرگذاری هر پنج متغیر منتخب بر استراتژی کلی سازمان تائید شد. همچنین نتایج بهدستآمده از رتبهبندی حاصل از آزمون فریدمن و مقدار کمی مربوط به آن، نشانگر رتبه برتر نقش مشارکت مدیریت منابع انسانی در تدوین استراتژیهای سازمان با مقدار کمی 111/4 است. نقش مشارکت مدیر منابع انسانی در تدوین استراتژیها، یکپارچهسازی الگوهای رهبری در یکپارچهسازی استراتژیها، وجود دیدگاه سیستمی، نقش سیستم اطلاعات منابع انسانی و تعهد تیم مدیریتی در یکپارچهسازی استراتژیها نیز به ترتیب با مقادیر کمی 976/3، 462/3، 087/3، 455/2 و 686/1 مربوط به آزمون فریدمن، رتبههای بعدی را بهخود اختصاص داده اند.