مقاله


کد مقاله : 13980615191962

عنوان مقاله : تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده و اضطراب دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد

نشریه شماره : 43 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 576

فایل های مقاله : 583 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا علی نوروزی nowrozi.r@gmail.com دانشیار دکترا
2 محمدرضا سرمدی ms84sarmadi@yahoo.com استاد دکترا
3 مهدی باقری bagheri.mahdi.1356@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه دانشجویان برای داشتن زندگی موفق در جامعه، باید قادر به تفکر انتقادی باشند تا بتوانند در مورد خود و جامعهشان تصمیمات صحیحی بگیرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده و اضطراب دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفهای دختران بروجرد بود. این مطالعه با بهرهگیری از روش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون، پسآزمون با گروه آزمایش، کنترل و انتساب تصادفی بود. جامعه آماری را کلیه 150 نفر دانشجوی رشته مربی کودک دانشکده فنی و حرفهای دختران بروجرد تشکیل میدادند. نمونه پژوهش 24 دانشجوی دختر مشغول به تحصیل در رشته مربی کودکِ ترم اول سال تحصیلی 95-94 بود و نمونهها به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. دادههای پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از پرسشنامه مقیاس کنترل عواطف (Asc) جمعآوری شدند. مداخله آموزش تفکر انتقادی بهوسیله کتاب آموزش تفکر بر گروه آزمایش به مدت 8 هفته و 12 ساعت اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس و نرمافزار Spss22 استفاده شد. یافتهها نشان دادند آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده مؤثر بوده است (p<0.05). ولی بر کنترل اضطراب مؤثر نبوده و نتوانسته است میزان اضطراب دانشجویان را کاهش دهد (p>0 .05). با توجه به تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل افسردگی، میتوان نتیجه گرفت که بهبود فرایند تفکر انتقادی به کاهش و کنترل افسردگی منجر میگردد و لازم است دانشگاهها برای استفاده از شیوههای آموزش تفکر انتقادی در طول تحصیل دانشجویان بستر مناسبی ایجاد نمایند.