مقاله


کد مقاله : 13980615191963

عنوان مقاله : بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر شکست کسب و کارهای گلخانهای در بخش زرآباد شهرستان کنارک

نشریه شماره : 43 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 513

فایل های مقاله : 473 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابوبکر رئیسی aboobakrma@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مهیم شیهکی تاش mohimtash@yahoo.com استادیار دکترا
3 حامد کرد h.kored@velayat.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
4 عبدالعزیز ولی نفس valinafs93@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بهمنظور بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر شکست کسب و کارهای گلخانهای، با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی در بخش زرآباد شهرستان کنارک مطالعهای صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، کلیه افراد دارای کسب و کار گلخانهای بخش زرآباد شهرستان کنارک، در سال 1396 به تعداد 130 نفر بود. در این تحقیق براساس جدول مورگان 95 نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه پرسشنامه بهعنوان ابزار پژوهش، جهت جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفت و روایی آن توسط کارشناسان کشاورزی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مرحله پیشآزمون (853/.) تأیید شد. برای تحلیل دادهها از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد از بین عوامل مالی مؤثر بر شکست کسب و کارهای گلخانهای، کمبود سرمایه با میانگین رتبهای 33/4 و از میان عوامل زیرساختی و فنی، عدم وجود صنا یع تبدیلی محصولات گلخانهای با میانگین رتبهای 74/4 بیشترین تأثیر را بر شکست کسب و کارهای گلخانهای دارند. و همچنین از بین عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و آموزشی، عدم برگزاری كلاسها و دورههای آموزشی برا ی كارگران برا ی افزا یش مهارت آنها توسط جهاد كشاورزی با میانگین رتبهای 75/3 و از میان عوامل فردی، نداشتن تجربه و تخصص مرتبط کافی با میانگین رتبهای 97/3 بیشترین تأثیر را بر شکست کسب و کارهای گلخانهای دارند.