مقاله


کد مقاله : 13980615191964

عنوان مقاله : ارزیابی شغلی فارغ التحصیلان دانشکده های فنی و حرفه ای خوزستان

نشریه شماره : 43 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 152

فایل های مقاله : 349 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن مرادی eng.m.moradi1985@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش ارزیابی خروجی رشتههای منتخب دانشجویان دانشکدههای فنی و حرفهای خوزستان است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۳۸۰ نفر از فارغالتحصیلان رشتههای دانشکده فنی و حرفهای خوزستان میباشد. از این تعداد و با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تعداد ۱۰۰ نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور جمعآوری اطلاعات و دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. پس از انتخاب نمونه، پرسشنامهها توزیع و پس از جمعآوری دادهها، از طریق نرمافزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. روشهای آماری توصیفی و استنباطی میباشند. در بخش توصیفی شامل محاسبه فراوانی و درصد و برای آزمون از آزمونهای ناپارامتریک خی دو استفاده شده است. به طور خلاصه نتایج این تحقیق نشان میدهد که وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان مرد رشتههای منتخب دانشکده فنی و حرفهای خوزستان در مقایسه با سایر دانشگاهها و رشتهها در حد مناسبی قرار دارد. همچنین ارتباط رشته تحصیلی و شغلی فارغالتحصیلان مرد رشتههای منتخب نیز بالا بوده و از شیوههای مختلفی جهت کاریابی فارغالتحصیلان در رشته های مورد بررسی استفاده شده است. با این توصیف آموزشهای عملی دوره تحصیل در موفقیت شغلی فارغالتحصیلان نیز بسیار موثر بوده است.