مقاله


کد مقاله : 13980628192276

عنوان مقاله : پیشینه دمایی: روشی ساده و ارزان برای تعیین خواص حرارتی موادتغییر فاز دهنده

نشریه شماره : 44 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 509

فایل های مقاله : 909 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدمهدی افصحی afsahi@uk.ac.ir دانشیار دکترا
2 طیبه چراغی سپهوند tcheraghisepahvand@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

گرمای نهان مقدار قابل توجهی انرژی است که هنگام تغییر فاز در جسم ذخیره و یا آزاد می¬شود. برای طراحی فرایندهای مبتنی بر تغییر فاز لازم است خواص حرارتی مواد تغییر فاز دهنده در دو حالت مایع و جامد تعیین شود. در این پژوهش از روش کم هزینه پیشینه دمایی برای تعیین خواص حرارتی استفاده شده است. گرماهای نهان و دمای ذوب / انجماد و ظرفیت گرمایی ویژه ماده تغییر فاز دهنده پلی اتیلن گلیکول 6000 با استفاده از روش پیشینه دمایی اندازه گیری و داده های بدست آمده با نتایج حاصل از دستگاه DSC مقایسه شده¬است. با تعیین دقیق نقاط شکست نمودار، داده¬های بدست آمده از روش پیشینه دمایی باخطای ناچیز و قابل قبولی به داده¬های حاصل از DSC نزدیک بودند.