مقاله


کد مقاله : 13980628192279

عنوان مقاله : حالت¬های ابرهمدوس دوفوتونی و بررسی درهم¬تنیدگی آن¬ها

نشریه شماره : 44 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 236

فایل های مقاله : 434 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امین معتمدی نسب a.motamedi@hotmail.com استادیار دکترا
2 داود افشار da_afshar@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

Two- photon supercoherent states are the eigenstates of square of the supersymmetric annihilation operator. In this paper, we investigate the entanglement of two classes of these states. To this end, orthogonal and normalized bosonic bases are introduced and supercoherent states would be transformed to the two-qubit ones with the use of them. It is observed that two-photon supercoherent states are entangled and their entanglement depends on the coherency parameter unlike the one-photon supercoherent states. The entanglement behavior of these two classes of states are different for large values of the coherency parameter. However, the maximum of fluctuation of entanglement occurs for both of these two classes in small values of coherency parameter.