مقاله


کد مقاله : 13980630192355

عنوان مقاله : سنتز نانو ذرات اکسید آهن و بررسی اثر غلظت نانو ذرات در هايپرترمياي مغناطيسي

نشریه شماره : 44 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 249

فایل های مقاله : 421 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمدرضا یاسمیان ar_yasemian2000@yahoo.com مربی دکترا

چکیده مقاله

اثر غلظت فروفلوئيد حاصل از حل شدن نانو ذرات اكسيد آهن در اتیلن گلیکول بر روي اندازه گيري هاي هايپرترمياي مغناطيسي بررسي شد. نانو ذرات اكسيد آهن (Fe3o4) با روش شيميايي هم رسوبي در دماي 80 درجه سلسيوس سنتز شدند. اين سنتز در اتمسفر هوا و بدون حضور سورفكتانت با پيش ماده هاي نمك 2 و 3 ظرفيتي آهن كلرايد انجام شد. اندازه، ساختار و خواص مغناطيسي اين نانو ذرات توسط آناليزهاي FESEM , XRD و VSM مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسي ها نشان داد كه نانو ذرات سنتز شده در دماي اتاق داراي ويژگي هاي سوپر پارا مغناطيس هستند. اندازه گيري هايپرترمياي مغناطيسي نمونه ها، پس از تهيه فروفلوئيد هاي مربوطه با غلظت هاي در محيط اتیلن گلیکول در يك ميدان مغناطيسي متناوب با فركانس 400 كيلو هرتز و شدت ميدان 400 اورستد انجام شدند. افزايش دماي نمونه ها در يك بازه زماني مشخص اندازه گيري شده و توان اتلاف ويژه حرارتي(SLP) آن ها محاسبه شدند. نتایج اندازه گيري ها نشان داد كه با كاهش غلظت، ميزان گرماي توليد شده افزايش مي يابد به طوری که با کاهش غلظت از mg/ml5 به mg/ml 1 مقدار SLP از W/g 151 به W/g 242 رسیده است.