مقاله


کد مقاله : 13980806193136

عنوان مقاله : ارائه مدلی جامع و اجرایی برای استقرار مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی براساس استاندارد PMBOK

نشریه شماره : 45 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 2994

فایل های مقاله : 375 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شیوا منصورزاده sh.mansoorzadeh@gmail.com استادیار دکترا
2 محمدحسین نظامی پاکده m.h.nezami73@gmail.com دانش آموخته کارشناسی

چکیده مقاله

بیشترِ پروژه‌های ساختمانی از تأخیر در اجرای تعهدات رنج می‌برند. تأخیر، عاملی اثرگذار بر ایجاد اختلال در اقتصاد پروژه است که حتی در مواردی حیات و ارزش سهام آن را نیز به خطر می‌اندازد و سود حاصل برای پیمانکار و کارفرما را کاهش می‌دهد. اغلب شرکت‌های عمرانی فاقد فرایندها و حتی فرهنگ مناسب برای مدیریت ریسک هستند که عاملی کلیدی در اجرای موفق پروژه است. از سویی در استاندارد PMBOK شیوۀ اجرای مدیریت ریسک بیان نشده، بلکه تنها الزام‌ها شرح داده شده است. در تحقیق حاضر شناسایی ریسک از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است، سپس مقدار ریسک‌ها با توجه به نتایج پرسشنامه‌ای که برای خبرگان و مدیران پروژه ارسال شده بود و از طریق روش‌های RPN و FMEA فازی، محاسبه شده است. در انتها نیز ریسک‌هایی که مقدار محاسبه‌شدۀ آن‌ها در محدودۀ استاندارد نباشد، از طریق روش‌های FTA و ETA تجزیه‌و‌تحلیل شده و احتمال کاهش آن‌ها بررسی می‌شود. مدل مربوطه در پروژه ساختمانی بزرگی اعمال شده و نتایج آن در این مقاله تشریح شده است.