مقاله


کد مقاله : 13980806193139

عنوان مقاله : تبیین میزان امنیت در محله‌های شهری بر مبنای شاخص‌های کالبدی و طراحی محیط؛ نمونه موردی شهر ایلام

نشریه شماره : 45 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 437

فایل های مقاله : 2/08 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 منصور منصوری m.mansouri1982@yahoo.com مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه به جای تبیین انگیزش ارتکاب جرم در ذهن مجرم، محیط و شرایطی تبیین می‌شود که به مجرمان انگیزه و فرصت ارتکاب جرم می‌دهد؛ ازاین‌رو توجه به نقش محیط و کالبد شهر در کاهش و پیشگیری از جرایم شهری اهمیت اساسی دارد. هدف اصلی پژوهش، سنجش فضایی بافت محله‌های شهری به منظور شناسایی محیط‌های ناامن در محله‌ها براساس مدل‌های تحلیلی است. از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است. روش گردآوری داده‌ها در حوزۀ مطالعات میدانی، روش پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه، چک‌لیست و مشاهده‌های عینی است. نتایج نشان می‌دهد عواملی مانندِ حاشیه‌نشینی، دسترسی اندک به خدمات شهری، پایین‌بودن سطح کیفیت محیط، فرسودگی بافت و نامتنوع‌بودنِ کاربری‌ها در محیط، از مهم‌ترین عواملی هستند که سبب کاهش امنیت محیطی در محله‌های شهر ایلام شده است.