مقاله


کد مقاله : 13980806193141

عنوان مقاله : تحلیل عددی تأثیر بلانکت رسی و دیوار آب‌بند بر کاهش نشت از پی سد خاکی

نشریه شماره : 45 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 661

فایل های مقاله : 1/09 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد جواد شعبانی javad.shr@gmail.com مربی دانشجوی دکترا
2 فرزاد فرخزاد farzadfarokhzady@yahoo.com استادیار دکترا
3 فرشاد شجاعی f.shojaei.eng@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

اختلاف تراز آب در دو طرف سد‌های خاکی، امکان نشت آب از بدنه و پی سد خاکی را سبب خواهد شد. روش‌های گوناگونی مانندِ اجرای بلانکت رسی، دیوار آب‌بند و ترکیبی از آن‌ها برای کاهش نشت از بستر سد خاکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقاله حاضر با استفاده از نرم‌افزار Seep/w میزان نشت عبوری از پی سد خاکی تحت تأثیر بلانکت رسی، دیوار آب‌بند و ترکیبی از آن‌ها مطالعه شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد ترکیب بلانکت و دیوار آب‌بند با ارتفاع کامل تا انتهای لایه نفوذ‌پذیر در مقابلِ حالت بدون بلانکت، تأثیر چندانی نداشته و درصد کاهش نشت در دو مورد تقریباً یکسان است، ولی در مقابل چنان‌چه از دیوار آب‌بند ناقص به همراه بلانکت استفاده شود، میزان کاهش نشت نسبت به حالت بدون بلانکت افزایش دوبرابری خواهد داشت.