مقاله


کد مقاله : 13980806193146

عنوان مقاله : اثر نوع ماده لیگنوسلولزی و میزان اثرگذاری چسب بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب

نشریه شماره : 45 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 425

فایل های مقاله : 500 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد غفرانی Ghofrani@srttu.edu استاد دکترا
2 انوشه فاضلی anushehfazeli3731@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در پژوهش حاضر استفاده از الیاف کاه گندم و خرده‌چوب صنعتی به‌عنوان منبع لیگنوسلولزی تجدیدپذیر، در ساخت تخته‌خرده‌چوب بررسی شد. بدین‌منظور میزان مصرف چسب اوره فرمالدهید در دو سطح 10 و 12 درصد براساس وزن خشک ماده اولیه تعیین شد. فشرده‌سازی کیک با پرس گرم هیدرولیک با فشار 150 بار و زمان 12 دقیقه و با دمای 150 درجه سلسیوس صورت پذیرفت. سپس خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه‌های ساخته‌شده از جمله جذب آب پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری، واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری، چسبندگی داخلی، مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی مطابق با استاندارد EN310 بررسی شد. نتایج نشان داد استفاده از کاه گندم در ساخت تخته‌خرده‌چوب به دلیل آب‌دوستی آن سبب افزایش جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت شد؛ بدین معنا که اثر نوع ماده اولیه لیگنوسلولزی بر واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت، بستگی به درصد چسب مورد استفاده داشت. استفاده از الیاف خرده‌چوب صنعتی نسبت به ذرات کاه گندم، سبب کاهش معنی‌داری در جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت نمونه‌ها شد. با افزایش درصد چسب مصرفی، در جذب آب 2 و 24 ساعتِ نمونه‌ها کاهش معنی‌داری ملاحظه شد. چسبندگی داخلی نمونه‌های ساخته‌شده با خرده‌چوب صنعتی نسبت به نمونه‌های ساخته‌شده با کاه گندم، افزایش معنی‌داری نشان داد. مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی نمونه‌های ساخته‌شده با کاه گندم، به دلیل فشردگی بیشتر ذرات کاه حین پرس، افزایش معنی‌داری نشان داد.