شناسنامه


 

 

نشریه کارافن

 

صاحب امتیاز

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مدیرمسوول

دکتر ابراهيم صالحي‌عمران، استاد مديريت آموزشي دانشگاه مازندران

سردبیر

دكتر نعمت‌اله عزيزي، استاد علوم تربيتي دانشگاه كردستان

دوره انتشار

دوفصلنامه

نوع نشریه

علمی 

شاپا چاپی

2382-9796

نشانی

تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پلاک 4، دانشگاه فنی و حرفه‌ای

پست الکترونیک

karafan@tvu.ac.ir

وب‌سایت نشریه

http://karafan.tvu.ac.ir