شناسنامه


 

 

نشریه کارافن

 

صاحب امتیاز

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

مدیرمسوول

دکتر ناصر شمس قارنه، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

سردبیر

دکتر سیدمهدی سیدی، استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران

دوره انتشار

دوفصلنامه

نوع نشریه

علمی ـ ترویجی

شاپا چاپی

2382-9796

نشانی

تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پلاک 4، دانشگاه فنی و حرفه‌ای

پست الکترونیک

karafan@tvu.ac.ir

وب‌سایت نشریه

http://karafan.saminatech.ir