اخبار نشریه

عقد تفاهم نامه مشترک دوفصلنامه کارافن با انجمن علمی آموزش عالی ایران

 .تفاهم نامه همکاری دوجانبه مابین فصلنامه کارافن(دانشگاه فنی و حرفه ای ) و انجمن علمی آموزش عالی ایران در راستای هم افزایی و رشد و نمو نشریه به امضا رسید.