اخبار نشریه

تغییر سامانه نشریه کارافن از اواخر دی ماه

 باتوجه به تغییر و جدید شدن سامانه دوفصلنامه کارافن، خواهشمندم از این به بعد در سامانه جدید با آدرس زیر مقالات خود را بارگذاری و پیگیری نمایید 

آدرس جدید نشریه کارافن

                       karafan2.tvu.ac.ir