آخرین شماره


شماره 43 سال 15
بهار - تابستان 1397
دانلود فایل

1 - نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در توسعه آموزشهای مهارتی و اشتغالزایی ( DOI : 0)
( حامد فاضلی کبریا - مهناز نورمحمدی - گلناز نورمحمدی )
2 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تلفیق تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری تبریز) ( DOI : 0)
( مهدی یوسفی نژاد عطاری - ثمین ستاری )
3 - موانع و راهکارهای اشتغال در کسب و کارهای کوچک روستایی در روستاهای استان همدان ( DOI : 0)
( مسعود سامیان - رضا موحدی )
4 - مطالعه وضعیت آموزش مهارتهای اساسی در هنرستانهای فنی و حرفهای شهر سنندج ( DOI : 0)
( )
5 - ارزیابی کمی اثرگذاری استراتژیهای منابع انسانی بر استراتژی کلی سازمان (مطالعه موردی: کارخانه سایپا) ( DOI : 0)
( علیرضا ایرج پور - حمید یزدانیان - توکل محرمی )
6 - تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده و اضطراب دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفهای دختران بروجرد ( DOI : 0)
( مهدی باقری - رضاعلی نوروزی - محمدرضا سرمدی )
7 - بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر شکست کسب و کارهای گلخانهای در بخش زرآباد شهرستان کنارک ( DOI : 0)
( ابوبکر رئیسی - مهیم شیهکی تاش - حامد کرد - عبدالعزیز ولی نفس )
8 - ارزیابی شغلی فارغالتحصیلان دانشکدههای فنی و حرفهای خوزستان ( DOI : 0)
( محسن مرادی )