جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1395012312821943 طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل AHP
زهرا محمدهاشمی
2 139511051258104729 ارزيابي برنامه‌هاي رسمي آموزش فني و حرفه‌اي بر مبناي شواهد پژوهشي
احد نويدي
3 13951105134404730 آموزش الکترونیکی نرم‌افزار مهندسی گامی به سوی بهبود تولید، با استفاده از ماتریس SWOT
معصومه کشاورز گرامی
رویا ارشدی
فاطمه مهاجرانی
4 13951105133114734 آموزش کارآفرینی و تاثیر آن بر قصد کارآفرینانه
وجیه باقرصاد
5 139511051340134735 الگوی ارزشیابی سیپ و کاربرد آن در آموزش‌های رسمی فنی و حرفه‌ای
سیده‌جمیله مدرسی سریزدی
آسیه السادات مدرسی سریزدی
6 13960313124606327 تحولات تربیت تکنیسین فنی و حرفه‌ای در ایران
شهناز جبل‌ عاملی
عباس صدری
7 13971009166554 پذیرش سیستم مدیریت یادگیری توسط دانشجویان با استفاده از مدل TAM (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه فنی و حرفه‌ای)
مریم مهدوی
8 13980610191874 نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در توسعه آموزشهای مهارتی و اشتغالزایی
مهناز نورمحمدی
گلناز نورمحمدی
حامد فاضلی کبریا
9 13980615191959 مطالعه وضعیت آموزش مهارتهای اساسی در هنرستانهای فنی و حرفهای شهر سنندج
10 13980615191962 تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده و اضطراب دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفهای دختران بروجرد
رضاعلی نوروزی
محمدرضا سرمدی
مهدی باقری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 10 ( از 10 رکورد)