جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139501231252261945 ضرورت عدالت آموزشی در ارایه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور
مهدی رفیعی
2 1395012318991946 کارایی درونی دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید منتظری مشهد در سال تحصیلی 1389-1388
عفت نیکنام
3 139501231821381947 مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
سلطنت روایی
4 139501231842291949 دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه کارآفرین
وجیه باقرصاد
5 13950124141571951 اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان در به‌کارگیری متغیر
علی زعیم‌باشی
الهه امینی‌فر
شیما زهره‌وند
6 139511051412204739 بررسی تاثیر دانشکاران در استراتژی انتقال دانش
سیدمحمدحامد صالحی
مریم بهمنی
7 13971008166534 بررسی و مقایسه‌ي میزان روحیه‌ي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی _ كاربردی مشهد
معصومه عیلامی
8 13971030167023 ارائه¬ی الگویی برای استقرار دانشگاه کارآفرین بر مبنای روش فراترکیب و تاپسیس
مسعود دهقانی
ملیحه امیدوار
نورمحمد یعقوبی
9 13971102167062 اجرای طرح مهارت‌آموزی و کارآموزی دانشجویان به شیوه‌ي نوین
غلامرضا کیانی
هدی جعفری‌زاده
الیاس حدادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 9 ( از 9 رکورد)